آخرین اخبار
 
اخبار دانشگاه ها
خيلي از نمايندگان مجلس که نامه رفع محدوديت آقاي خاتمي را امضا کردند بازيچه جرياني شدند که از آن بي خبر بودند
خيلي از نمايندگان مجلس که نامه رفع محدوديت آقاي خاتمي را امضا کردند بازيچه جرياني شدند که از آن بي خبر بودند
براي اينکه راه روشنگري را گم نکنيم احتياج به حضور و مراجعه به شما داريم
براي اينکه راه روشنگري را گم نکنيم احتياج به حضور و مراجعه به شما داريم
براي اينکه راه روشنگري را گم نکنيم احتياج به حضور و مراجعه به شما داريم
مبادا از برجام آمريکايي بيرون بياييم و به برجام اروپايي تن بدهيم
مبادا از برجام آمريکايي بيرون بياييم و به برجام اروپايي تن بدهيم
کارگاه هاي علمي گامي است در جهت کيفيت گرايي مورد نظر رهبر
کارگاه هاي علمي گامي است در جهت کيفيت گرايي مورد نظر رهبر
بيانيه آميخته با تلخند بسيج دانشجويي دانشگاه شهرکرد منتشر شد
بيانيه آميخته با تلخند بسيج دانشجويي دانشگاه شهرکرد منتشر شد
دانستن، توانستن و خواستن سه ويژگي مسئولين بسيج
دانستن، توانستن و خواستن سه ويژگي مسئولين بسيج
عدم زمان کافي در آزمون نظام مهندسي
عدم زمان کافي در آزمون نظام مهندسي
رئيس دانشگاه آزاد شهرکرد، موفق ترين خادمين شهدا
رئيس دانشگاه آزاد شهرکرد، موفق ترين خادمين شهدا
رئيس دانشگاه آزاد شهرکرد، موفق ترين خادمين شهدا
در مجتمع اداري داعش چه مي گذرد؟ + فيلم
تجمع و اعتراض دانشجويان علوم پزشکي پاي معاون وزير را به خوابگاه باز کرد
تجمع و اعتراض دانشجويان علوم پزشکي پاي معاون وزير را به خوابگاه باز کرد
تجمع و اعتراض دانشجويان علوم پزشکي پاي معاون وزير را به خوابگاه باز کرد
اگر ميدانستيد دشمن عهدشکن است چرا مذاکره کرديد؟/آقاي روحاني آيا از اين همه توجيه خسته نشده ايد؟
اگر ميدانستيد دشمن عهدشکن است چرا مذاکره کرديد؟/آقاي روحاني آيا از اين همه توجيه خسته نشده ايد؟
اگر ميدانستيد دشمن عهدشکن است چرا مذاکره کرديد؟/آقاي روحاني آيا از اين همه توجيه خسته نشده ايد؟
ثبت نام خادم الحسين(ع)
آيا روزي ميرسد که جاي بي کفايتي ها شاهد وجدان کاري مسئولينمان باشيم؟
آيا روزي ميرسد که جاي بي کفايتي ها شاهد وجدان کاري مسئولينمان باشيم؟
آيا روزي ميرسد که جاي بي کفايتي ها شاهد وجدان کاري مسئولينمان باشيم؟
تجمع دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي جلوي ستاد دانشگاه
صفحه 5 از 459  
مسابقه کتابخوانی
 
اوقات شرعی
نشر خبر